Regulamin Rybnickiego Systemu Informacji Przestrzennej

§ 1 Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z części ogólnodostępnej „Rybnickiego Systemu Informacji Przestrzennej”, tj. Geoportalu Miasta Rybnika.
 2. Załączona do niniejszego regulaminu Polityka prywatności stanowi jego integralną część.
 3. Administratorem Rybnickiego Systemu Informacji Przestrzennej jest Prezydent Miasta Rybnika.
 4. Korzystanie z Rybnickiego Systemu Informacji Przestrzennej oznacza zgodę na przestrzeganie postanowień niniejszego Regulaminu.
 5. Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty oznaczają:
  • RSIP – część ogólnodostępna Rybnickiego Systemu Informacji Przestrzennej – tj. Geoportal Miasta Rybnika dostępny pod adresem www.rsip.rybnik.eu
  • Użytkownik – osoba korzystająca z RSIP.

§ 2 Zasady działania i korzystania z RSIP

 1. Korzystanie z RSIP jest powszechne i nieodpłatne.
 2. Korzystanie z RSIP jest możliwe na urządzeniach mobilnych i stacjonarnych, wymaga dysponowania jedną z ogólnodostępnych przeglądarek: Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla FireFox, Opera.

§ 3 Korzystanie i zakres usług

 1. W RSIP publikowane są informacje o charakterze jawnym i powszechnie dostępnym.
 2. Dane publikowane w ramach usług mają wyłącznie charakter informacyjny i nie mogą służyć za podstawę jakichkolwiek roszczeń czy oskarżeń wobec Administratora RSIP lub innych podmiotów publicznych i prywatnych.
 3. Prezentowane w RSIP informacje i mapy mają charakter wyłącznie poglądowy, a pozyskiwane z niego wydruki i raporty w żadnym razie nie mogą być traktowane jako dokumenty mające charakter oficjalny oraz moc prawną. Nie mogą one być również podstawą jakichkolwiek czynności administracyjnych czy urzędowych.
 4. Generowane wydruki map oraz raporty mogą być wykorzystywane przez użytkowników jako:
  • załączniki poglądowe do pism i wniosków,
  • załączniki graficzne do opracowań naukowych,
  • mapy robocze,
  • podkłady pod własne szkice lokalizacyjne i opracowania.
 5. Wykorzystując zobrazowania graficzne z RSIP należy każdorazowo przywoływać źródło pozyskania danych, wskazując adres internetowy strony RSIP.

§ 4 Kontakt, rozwiązywanie problemów technicznych

 1. Wszelkie problemy techniczne, w tym prośby o pomoc czy uwagi w zakresie działania systemu należy kierować na adres: informatyka@um.rybnik.pl.
 2. Zgłoszenie problemu technicznego powinno zawierać krótki, dokładny opis problemu, aktualną wersję systemu teleinformatycznego zainstalowanego na urządzeniu, nazwę i wersję przeglądarki, a w przypadku urządzeń mobilnych również model urządzenia mobilnego.
 3. Prezentowane w RSIP informacje i mapy mają charakter wyłącznie poglądowy, a pozyskiwane z niego wydruki i raporty w żadnym razie nie mogą być traktowane jako dokumenty mające charakter oficjalny oraz moc prawną. Nie mogą one być również podstawą jakichkolwiek czynności administracyjnych czy urzędowych.

§ 5 Odpowiedzialność

 1. Administrator dokłada starań, aby korzystanie z RSIP było możliwe bez istotnych przerw i innych zakłóceń.
 2. Administrator RSIP nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i dokładność danych w nim udostępnianych.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikające z wykorzystywania zasobów publikowanych w RSIP z tytułu możliwej niekompletności lub nieaktualności danych.
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za problemy wynikające z niewłaściwego działania w RSIP usług, błędów, braków, zakłóceń, defektów, opóźnień w transmisji danych, wirusów komputerowych, awarii linii lub systemu informatycznego.
 5. Użytkownik korzysta z informacji publikowanych w RSIP na własną odpowiedzialność.

§ 6 Przetwarzanie danych osobowych

 1. Korzystanie z RSIP, w tym w związku z przesyłaniem zgłoszeń lub uwag na adresy wskazane w § 4 jest związane z podaniem danych osobowych i jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich przetwarzanie w celu zapewnienia funkcjonalności serwisu www.rsip.rybnik.eu, w tym w szczególności obsługi otrzymanych zgłoszeń i uwag.
 2. Przetwarzanie danych odbywa się na zasadach wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Szczegółowa informacja na temat Administratora danych osobowych znajduje się w Kancelarii Urzędu oraz na stronie BIP Urzędu Miasta Rybnik pod adresem https://bip.um.rybnik.eu/rodo.
  Kontakt do Inspektora ochrony danych Urzędu Miasta Rybnika:
  iod@um.rybnik.pl.

§ 7 Postanowienia końcowe

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu bez konieczności uzasadniania przyczyny.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do pozostawienia zgłoszeń problemu/reklamacji bez rozpoznania, jeśli wynikać one będą z nieznajomości postanowień niniejszego Regulaminu lub przepisów obowiązującego prawa.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z tytułu niepoprawnych informacji zamieszczonych w RSIP. Odpowiedzialność z tytułu utraconych korzyści jest wykluczona.
 4. Użytkownik korzystający z RSIP oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem RSIP i akceptuje jego warunki.
przejdź na stonę głowną