Przy udostępnianiu do wglądu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązują:

Uchwała Rady Miasta nr 578/XXIV/2001 oraz Uchwała Rady Miasta nr 451/XXVIII/2004. art. 30 ustawy z 27 marca 2003r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80 , poz. 717) art. 35 ustawy z dn. 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( Dz. U. Z 2003r. Nr 207, poz. 2016 ze zm.).

Prawo wglądu do dokumentów planistycznych jest wyrazem realizacji konstytucyjnego prawa do pozyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. Do realizacji obowiązku udostępnienia informacji o działalności planistycznej i zapoznania się z jej postanowieniami dochodzi między innymi poprzez publikacje studium czy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w wojewódzkim dzienniku urzędowym.

Informacje uzyskane z Internetu (strona internetowa U.M. Rybnika) nie stanowią dokumentu w rozumieniu prawa. Każdy ma prawo wglądu do studium lub planu miejscowego oraz otrzymania wypisu i wyrysu, zgodnie z art. 30 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dn. 27 marca 2003r. (Dz. U. Nr 80, poz. 717).

Podstawą do projektowania nowych obiektów są ustalenia zawarte w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Wypis i wyrys to opisane i opieczętowane przez pracownika urzędu kserokopie części opisowej i rysunkowej planu, z których można odczytać zarówno przeznaczenie terenu jak i warunki stawiane nowoprojektowanej zabudowie (wysokość, wskaźniki intensywności zabudowy, charakterystyka architektury).

Projekt, który nie będzie dostosowany do warunków planu nie zostanie zatwierdzony.

Uzyskiwanie wypisów i wyrysów ze studium oraz m.p.z.p. wymaga uiszczenia stosownej opłaty mającej odpowiadać kosztom sporządzenia powyższych dokumentów. Ustalenie jej wysokości dokonuje się na zasadach przewidzianych w przepisach ustawy z dn. 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Z 2002r. Nr 9, poz.84. ze zm.).